Головна

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва, Ю. О. Бобров, Д. Д. Іл’юк
Перспективи розвитку юридичної служби збройних сил України в контексті міжнародного досвіду організації діяльності військово-юридичних служб армій країн-членів НАТО

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Правова регламентація виправно-трудової системи в Українській РСР (1970–1990 рр.)

Г. Г. Дедурін
Правові засади державної політики Чехословаччини щодо неслов’янських національних меншин (1946–1948 рр.)

В. А. Санжаров
Оформлення системи церковного права в Західній Європі у XII столітті. Декрет Граціана

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Т. І. Бондар
Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства

С. А. Петреченко
Шляхи вдосконалення конституційного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у сфері виборчого права в Україні в умовах євроінтеграції

Б. М. Шамрай
Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. А. Лісний, В. Ф. Коваленко, Д. Л. Стрілко
Становлення правового нагляду за маржинальними операціями з цінними паперами в Україні

П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук
Право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в розподілі прибутку товариства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Антонюк
Сучасний етап децентралізації та нової територіальної організації влади

К. В. Бартащук
До питання адміністративно-правового забезпечення бюджетної безпеки України

А. І. Виноградова
До питання визначення сутності публічної служби у судах

Г. С. Гудкова
Регуляторна діяльність національного банку україни: особливості правового регулювання

Є. О. Жукова
Зовнішні та внутрішні види публічного адміністрування

S. I. Moskalenko, O. I. Moskalenko
Features of state regulation of social responsibility of business in the transport industry

В. В. Повидиш
Державне оборонне замовлення як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Л. Л. Савранчук
Сутність та місце адміністративної процедури в системі адміністративного права як центрального інституту галузі права

О. А. Сокуренко
Діяльність Пенсійного фонду України як основного органу публічної адміністрації у сфері пенсійного забезпечення

О. С. Чайка
Темпоральні характеристики у судовому адміністративному процесі як основа обчислення процесуальних строків при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

А. С. Ярошенко
Теоретико-правові питання взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. П. Ємельянов, В. Б. Харченко
Особливості законодавчої конструкції та визначення форми вини кримінальних правопорушень з похідними наслідками

Л. А. Коростельова
Розвиток кримінологічної методології в контексті обчислювальної соціальної науки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. І. Ревенко
Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції після прибуття на місце незаконного видобування вугілля

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. К. Канєнберг-Сандул, В. В. Форманюк
Особливості правового регулювання електронного управління в ЄС

А. В. Кісіль, І. В. Костенко
Особливості участі неповнолітніх в збройних конфліктах на сході Україні та за кордоном

 

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, юридична наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 29 квітня лише у 5 видань з юридичних наук:

«Нове українське право»;

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»;

«Юридичний науковий електронний журнал»;

«Юридичний бюлетень»;

«Актуальні проблеми політики».

Прикарпатський юридичний вісник №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Андрухів
Правові причини та наслідки радянізації Галичини в 1939–1941 роках

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Кримінально-виконавчі кодекси України та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аспект

Н. В. Пильгун, О. С. Слуцька
Теоретико-правовий аналіз політичної системи України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, К. А. Микитенко
Щодо питання правового статусу ембріона: національний та міжнародний досвід

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. Й. Бойко
Тенденції розвитку права інтелектуальної власності України в контексті Угоди про Асоціацію

В. М. Косович
Проєкт Закону України «Про авторське право і суміжні права»: юридико-технічний аналіз

О. С. Кочина
Види порушень авторських договорів та договорів про передачу суміжних прав

А. І. Лига
Розвиток екологічної системи в контексті раціоналізації моделей споживання та запобігання оманливій господарській практиці “greenwashing”

М. О. Михайлів
Міжнародні договори як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві

О. М. Перунова
Документування у цивільному судочинстві

Г. Г. Харченко
Проблема дуалізму приватного права України

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. В. Маковський
До питання соціальних гарантій особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

М. М. Пархоменко, Л. М. Моісєєнко
Сучасний стан пенсійної системи в Україні

Я. В. Сайченко
До питання трудових правовідносин у сфері дистанційної зайнятості

Т. В. Шлапко, М. В. Старинський, В. В. Миргород-Карпова
Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. О. Колесниченко, І. І. Коваленко
Збереження генофонду українського народу як одне з фундаментальних завдань екологічного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Гульчак
Державна інспекція архітектури та містобудування України як суб’єкт архітектурно-будівельного контролю

М. В. Єпур, В. П. Самойловська
Відмінності правового регулювання інституту податкового права за українським та німецьким законодавством

В. О. Кейдалюк
Деякі аспекти взаємодії Національної поліції України з громадськими об’єднаннями

А. О. Колдашов
Відомчі відзнаки державних службовців: особливості, види, правове регулювання

Л. М. Корнута, А. О. Неугодніков
Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США

В. І. Курило, І. В. Курило, Л. В. Головій
Адміністративно-правове регулювання поводження з побутовими відходами

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. Л. Гончарук
Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

В. М. Руфанова
Сексуальні домагання як форма ґендерно зумовленого насильства

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

К. Г. Курнаєва
Психологічні основи проведення слідчого експерименту

Н. В. Неледва
Особливості офіційного оформлення відносин про конфіденційне співробітництво за законодавством України

В. А. Новик
Кримінально-правова охорона лісового фонду України

С. М. Тарасюк
Окремі питання щодо законності проникнення до житла чи іншого володіння особи під час проведення слідчих (розшукових) дій

М. В. Червінко
Участь психолога та педагога під час проведення допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні, дружньому до дитини

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. В. Філатов
Аналіз методів дослідження моделі перехідного правосуддя в сучасному міжнародному праві

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2019

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. О. Кравцова
Роль міжнародних релігійних конфесій у врегулюванні релігійних правовідносин

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Золотоноша
Розвиток держави та територіальних громад в процесі децентралізації

О. Г. Курчин
Міжнародні правові стандарти як джерело регулювання містобудівної діяльності

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. І. Байбак
Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання обмежень у правовому становищі суддів (на прикладі Польщі і Китаю)

О. О. Воронятніков
Поняття економічних заходів публічного адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. О. Балик
Пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства, яке визначає правові засади застосування заохочень до працівників поліції

О. В. Карпушова
Судова практика щодо виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді в Україні

С. Ю. Куксін
Гарантії для працівників, обраних на виборні посади в органах місцевого самоврядування

І. О. Лях
До характеристики окремих етапів процедури медіації при вирішенні трудових спорів в Україні

Л. В. Можечук
Характеристика загальних юридичних гарантій пенсійного забезпечення працівників освіти

О. П. Сайнецький
Класифікація функцій кодифікації соціального законодавства

О. П. Сорока
Моральна шкода внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: деякі актуальні питання

В. О. Швець
Проблемні питання правового регулювання механізму забезпечення стабільності трудових відносин

К. В. Шкарупа
Повноваження окремих органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Д. Анохін
До характеристики мети, завдань та функцій керівного складу органів Національної поліції

Б. В. Богдан
Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення

В. П. Босий
Поняття юридичних гарантій адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

О. В. Запотоцька, В. О. Тімашов
Деякі аспекти правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та законодавчі новації щодо посилення адміністративної відповідальності за їх вчинення

В. О. Іванцов
Роль принципів адміністративного права у питаннях формулювання державної політики України

В. В. Кузик
Організація запобіжної діяльності підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України

О. В. Кузнецова
Умови легалізації фізичної особи як підприємця

Г. Ю. Лук’янова
Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: теоретичні підходи та методологія дослідження

В. В. Нікітін
До проблеми зловживання правом у сфері оподаткування

А. В. Осипчук
До проблеми визначення шляхів удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію прокуратури України з іншими правоохоронними органами

В. С. Селюков
Характеристика вищих органів державної влади як суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності

І. В. Скакун
Принципи діяльності Національної поліції щодо протидії домашньому насильству

А. С. Cмик
До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських

О. М. Фесенко
Щодо механізму адміністративно-правовго регулювання та захисту інвестиційної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. С. Березняк
Теоретико-прикладні засади протидії розслідуванню кримінальних правопорушень на первинному та вторинному ринках нерухомості

М. М. Забарний
Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення

В. Я. Конопельський, О. А. Гритенко
Аналіз кримінальних проступків в системі злочинів проти власності в діючому Кримінальному кодексі України: законодавчі очікування

О. С. Олійник
Вплив рішень Конституційного Суду України на становлення та розвиток системи принципів права

В. В. Свірець
Особливості матеріально-технічного забезпечення реформування пенітенціарної системи

Ю. Ю. Чуфрин
Механізм злочинної діяльності як спосіб взаємодії злочинної організації із середовищем

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. М. Бігунець
Процесуальні можливості сторони захисту під час здійснення досудового розслідування в режимі відеоконференції

І. М. Вигівський
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики захоплення заручників

Д. М. Кратко
Деякі концепції допустимості доказів у кримінальному процесі

О. В. Ткаченко
Детермінанти вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу

П. Р. Трясун
Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо хуліганства, вчиненого у публічних місцях

Ю. О. Чечіль
Щодо особливостей ототожнення нерухомого майна в ході судової оціночно-будівельної експертизи

Прикарпатський юридичний вісник №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Закони про стани як джерело міського права Російської імперії ХІХ століття

І. В. Процюк
Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Г. Максіменцев, Н. О. Максіменцева
Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності до адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні

А. М. Селівон
Застосування заходів процесуального примусу в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин

О. А. Теличко, В. А. Рекун
Онлайн-врегулювання спорів у сфері електронної комерції як альтернативний спосіб досудового врегулювання конфліктів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Сайченко
Щодо розмежування дистанційної роботи від інших форм нестандартної зайнятості

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

П. Г. Висоцький
Кримінологічна характеристика факторів вчинення військовослужбовцем самовільного залишення військової частини або місця служби

Д. О. Пилипенко
Принцип верховенства права у кримінально-виконавчому праві України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

А. С. Гупалюк
Характеристика мотиваційного процесу особи злочинця

М. І. Дерев’янко
Проблеми надання необґрунтованих переваг під час використання особливого порядку кримінального провадження

М. М. Потоцький
Спеціальні правила здійснення кримінального процесуального затримання

К. О. Спасенко
Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Пахлеванзаде
Становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"