Прикарпатський юридичний вісник №1/2019

Прикарпатський юридичний вісник №1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. Ю. Боброва. Зарубіжний досвід ґендерної організації судочинства: можливості та перспективи його впровадження в Україні

Т. А. Боброва. «Негативна» правотворчість: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

І. С. Лісна, Т. Є. Михайлів. Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні

Н. В. Марущак. Щодо політичного аспекту прав людини

Н. П. Харченко. Структура правового режиму: загальнотеоретична характеристика

Ю. В. Шапран. Співвідношення законотворчості та політичного плюралізму: категоріальний вимір

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. Б. Калюта. Основні принципи діяльності митних адміністрацій в умовах транскордонної електронної комерції

В. В. Прощаєв. Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

С. В. Василенко. Удосконалення чинного податкового законодавства України в частині попередження податкових правопорушень

П. Д. Гуйван
Обчислення позовної давності після пред’явлення позову: чинне законодавство та його тлумачення

Ю. В. Кривенко. Окремі питання щодо права власності на майно релігійних організацій

П. О. Попков. Застосування мирової угоди у процедурі банкрутства в умовах оновленого законодавства

О. М. Радченко. Формування бюджетно-процесуальних правовідносин і їх видів

М. О. Суханов. Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю

В. В. Тильчик. Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення спорів у цій сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Бабіч-Касьянєнко. Аналіз стану соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі

Н. В. Вороніна. До питання щодо правової природи страхування професійної відповідальності

Т. О. Губанова. Адміністративно-правовий статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників як учасників освітнього процесу за законом України «Про освіту»

Ю. В. Квятківський. Загальний стан дотримання прав ув’язнених в Україні та стан дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Л. Ю. Малюга. Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України

Л. М. Руснак. Правова природа поняття «охорона здоров’я»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. І. Атаманчук. Правові аспекти протидії ухиленню від сплати ввізного мита та акцизного податку під час ввезення на територію України нафтопродуктів

В. В. Васильківська. Вимоги, що висуваються до державного службовця: закордонний досвід та перспективи розвитку в Україні

Ю. В. Гаруст, В. С. Степановський. Адміністративно-правовий статус служби безпеки України як суб’єкта забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Т. В. Дракохруст. Особливості правового забезпечення державної міграційної політики України

Л. О. Золотухіна. Методологія дослідження поняття «публічний інтерес» як адміністративно-правової категорії

С. В. Книш. Загальна характеристика зовнішніх адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: поняття та ознаки

Д. М. Корнієнко. Ґенеза проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України

Ю. Б. Костюк. Становлення та розвиток державної ветеринарної служби в Україні

М. О. Ларіонов. Особливості моніторингу контрольованих операцій в Україні: шляхи вдосконалення

С. М. Мельник. Адміністрування реформування сектору безпеки і оборони України у контексті розвитку співробітництва з НАТО

М. М. Прокоф’єв. Роль кадрового забезпечення у системі державної служби в умовах реформування правоохоронної сфери

М. І. Соф’їн. До характеристики форм і методів здійснення фіскальної політики в Україні

А. В. Стеблянко. Обмін інформацією як основна форма координації діяльності правоохоронних органів з фінансовими установами під час їх взаємодії у сфері протидії легалізації злочинних доходів

О. Ю. Терехова. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні

І. Е. Черняхович. Сторони публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин і їх адміністративно-процесуальна правосуб’єктність

І. І. Яворський. Актуальні проблеми визначення процесуальних норм бюджетного права

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. Є. Міняйло. Поширення наркоторгівлі в Україні як прояв активності організованої злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ю. О. Андрейко. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди в кримінальних провадженнях про підкуп виборців

Д. В. Вітер. До питання оцінки висновку експерта під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм

М. А. Грига. Класифікація слідів, що утворюються на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

Ю. М. Мирошниченко. Фактичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій: проблема достатності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Я. М. Костюченко. Правове забезпечення торгівлі між Україною та європейськими країнами

РЕЦЕНЗІЇ

Ю. Д. Кунєв. Адміністративно-правове дослідження регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні (рецензія на монографію О. Г. Стрельченко «Регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»)

Прикарпатський юридичний вісник №4-3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №4-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні

Васильчук Б. Г. Функціональна природа прокуратури України як суб’єкта адміністративного права

Гусейнов І. В. Щодо питання загальної характеристики механізму реалізації фінансово-правових норм

Данилевич Н. А. Стан наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції

Залужний В. Г. Поняття, сутність та правове регулювання методики оцінювання діяльності поліцейських в Україні

Книш С. В. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як об’єкт контрольно-наглядової діяльності

Когутич Є. Д. Співвідношення категорій «форми» та «методи» державного контролю за діяльністю приватних виконавців

Парханов Г. Р. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Рибак О. О. Перевірка на доброчесність працівників правоохоронних органів Чеської Республіки

Савранчук Л. Л. Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах Національної поліції

Сибіга О. М. Публічна інформація в контексті практики застосування адміністративними судами норм національного законодавства

Скороход І. В. Правові форми здійснення податкової діяльності в Україні

Терзі О. О. Ліцензування як напрям управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я

Титко А. В. Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Халімон Т. М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Захоплення заручників: детермінанти та основні напрями запобігання

Доброскок А. Ю. Класифікація вандалізму: традиційні підходи та сучасне розуміння

Коваленко А. В. Сутність і реалізація кримінологічної політики: національний та міжнародний досвід

Підболячний М. В. Окремі індивідуальні заходи запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами

Сачко О. В. Доктринальна модель принципу верховенства права

Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн мусульманської правової сім’ї

Титаренко О. О. Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування у сфері протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ганжа Т. В. Особа злочинця і потерпілого у криміналістичній характеристиці умисних убивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

Кондратюк Л. В. Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз

Лепей О. В. Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних

Попович І. М. Прокурор – ключовий суб’єкт сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні

Рожик Є. М. Місце негативних обставин у системі наслідків злочину

Черенков А. М. Слідова картина незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Чернобаєв С. І. Повноваження слідчого у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення у сфері природоресурсних відносин

Стрельцова Є. Д. Міжнародні організаційно-правові механізми впливу на уніфікацію внутрішньодержавного права

Чістякова І. М. Генезис міжнародно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

РЕЦЕНЗІЇ

Ленгер Я. І. Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: проблеми теорії та практики (рецензія на монографію С.В. Осауленко «Право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз»)

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2018

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Білоус О. В. До питання про зв’язок між об’єктом тлумачення права та способом тлумачення права

Герус М. М. Судова система і кримінально-процесуальні аспекти проваджень у кримінальних справах в урср у післявоєнний період (1945–1958 роки)

Дурнов Є. С. Становлення та розвиток адвокатури в радянській Україні (1919–1939 рр.)

Клименко О. В., Патратій О. В. Історія розвитку правового регулювання фінансування медичних послуг на теренах України (дорадянський період)

Кощинець В. В. Юрисдикційний процес у теорії права

Наставний Б. Е. Теоретико-правові та практичні аспекти процедурних помилок у використанні законодавчої техніки

Погосян М. А. Когнітивні ознаки і дефініція правової комунікації суб’єктів судової, правоохоронної i правозахисної діяльності

Сторожук Д. А. Вплив глобалізаційних процесів на правовий прогрес: антропологічні та аксіологічні передумови

Цукан О. М. Генеза поняття «транскордонне співробітництво» в європейському праві

Шевченко В. С. Проблеми здійснення судочинства державною мовою в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Горчанюк О. С. Ґендерна рівність як соціальне та правове явище

Каплін С. М. Соціальне партнерство в демократичній державі: конституційно-правовий аспект

Кравченко Т. А. Принцип народного суверенітету в механізмі легітимації державної влади

Михалчич В. М. Правове забезпечення інституційної незалежності Національного банку України

Петренко П. Д. Місце виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України

Пришляк М. І. Про співвідношення понять «правова допомога», «юридична допомога», «професійна правнича допомога»

Сердюк Н. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави

Станік С. Р. Юридична відповідальність народних депутатів України як елемент їхнього конституційно-правового статусу

Фетько Ю. І. Ґенеза правової регламентації міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст)

Ярошенко О. І. Окремі аспекти правового регулювання міграційних процесів і протидії нелегальній міграції

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Басай О. В. Реалізація принципу судового захисту цивільних прав та інтересів

Бондаренко О. М. До характеристики гарантій вирішення податкового спору

Головко К. В. Систематизація муніципального законодавства України: визначення поняття

Гуйван П. Д. Темпоральний аспект судового розсуду як механізму справедливого судочинства

Зварич Р. В. Регулятивна функція права в традиційній правовій сім’ї

Копитова О. С. Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти

Луців М. С. Загальнотеоретична характеристика поняття та способів захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла

Менджул М. В. Принципи сімейного права в Естонії, Латвії та Литві

Ніколаєнко І. Р. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав пасажирів під час перевезень у міському та приміському сполученні

Орел А. О. Ретроспектива зародження нотаріального посвідчення договору дарування

Устюшенко С. Е. Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі

Шимон Л. С. Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання

Шуляк Д. О. Захист інвестицій у країнах-членах Європейського Союзу та можливість застосування їхнього досвіду в Україні в контексті економічної безпеки

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ганечко О. М. Напрями вдосконалення правового регулювання оплати праці в Україні в умовах євроінтеграції України

Гаспарян С. Г. Система принципів кадрового забезпечення експертних установ України

Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин

Малишевська З. Я. Поняття режиму робочого часу

Сичова В. В. Європейська (континентальна) модель локального регулювання трудових відносин та можливості її використання в Україні

Сокоринський Ю. В. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ємець Л. О. Застосування міжнародних індикаторів стану навколишнього середовища та перспективи їх використання в Україні

Орєхов С. М. Еволюція нормативного забезпечення взаємодії України та ЄС у сфері охорони довкілля

Піддубна Д. С. Оновлені зміни нормативно-правового характеру в органічній сфері та першочергові елементи щодо обґрунтування втілення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бевз С. І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю

Бучинський О. Й. Особливості класифікації податкових спорів

Вишневський М. В. Форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гуть Н. Ю. Історія розвитку наукової думки щодо адміністративного процесу

Дубинський О. Ю. Зарубіжний досвід державного контролю за додержанням законодавства на транспорті та можливості його використання в Україні

Золота Л. В. Форми адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції

Карпенко Н. В. Поняття пені як категорії податкового права та ґенеза її нормативного регулювання

Кобко Є. В. Система суб’єктів публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України

Колєсніков Д. В. Наукова інтерпретація адміністративно-правового забезпечення системи державного управління

Кондратьєв А. Ю. Адміністративне законодавство (щодо змісту категорії та складових елементів)

Ольшанецький І. В. Характеристика проведення перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Національної поліції законодавства під час застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення

Пархоменко-Куцевіл О. І. Проблеми формування та розвитку Вищого антикорупційного суду України: теоретичні засади

Рибалка К. І. Адміністративно-правові методи публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект

Сінякевич О. О. Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

Скрипа Є. В. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Сукманова О. В. Сутність принципів ефективності публічного адміністрування охорони права власності

Терещук Г. А. Напрями реалізації компетенції Національним агентством із запобігання корупції у сфері забезпечення транспарентності антикорупційної політики

Тильчик В. В. Спори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття

Ус М. В. Деякі аспекти юридичної природи діяльності адвоката в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів

Ханова Н. О. Права контролюючих органів як забезпечувальна складова частина реалізації їх функцій

Шаптала Є. Ю. Принцип соціальної справедливості оподаткування під час реалізації податкових стимулів

Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бейгул А. Г. Історичні передумови формування правових засад діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Кузь С. В. Теоретико-методологічні засади функціональності в сучасній юридичній науці

Тихоненков Д. А. Судова реформа 1864 р. та прокурорський нагляд за слідством у сучасній Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Віткова В. С., Чупрова К. О. До питання конституційно-правового регулювання статусу засобів масової інформації в Україні

Кириченко Ю. В., Хохлова Т. М. Конституційно-правове регулювання права на повагу гідності в Україні та європейських державах

Рижук І. В. Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах

Чехович Т. В. Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом в юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Калюжна В. В. Цивільно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичної особи особливого виду

Липець Л. В., Вартман Л. Г. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства

Павлова Ю. С. На шляху до набуття електронними доказами самостійного правового статусу: ретроспективний аналіз

Пасайлюк І. В. Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Береза В. В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Будь О. А. Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України

Буряк І. В. Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії

Голобутовський Р. З. Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття

Кадникова Г. В. Адміністративні процедури як елемент правового режиму доступу до публічної інформації

Кушнір І. П. Організаційно-правові питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Державної прикордонної служби України

Погребняк О. Г. Перспективи законодавчого урегулювання адміністративних процедур у сфері реєстрації актів цивільного стану

Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики

Сарибаєва Г. М. Ґенеза дослідження систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині: основні етапи та тенденції

Скрипа Є. В. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Тогобіцька-Громова А. А. Адміністративно-правові засади публічної служби в органах прокуратури

Яблуновська К. М. Публічно-правова сутність та зміст права громадян України на свободу пересування та вільного вибору місця проживання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Біліченко В. В. Роль поліцейського в соціальному забезпеченні у разі насильства

Жерж Н. А., Стельмах В. С. Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність

Калатур М. В. Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України

Коваленко А. В. Наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу: сутність і значення для діяльності Національної поліції України

Метельський І. Д. Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення

Плужнік О. І., Корнієнко М. В. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально-правовими заходами

Проценко В. В., Проценко І. В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти злочинів, пов’язаних із донорством органів або тканин людини

Сачко О. В. Європейські стандарти верховенства права та доктринальні проблеми провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві

Чернишов Г. М. Кіберзлочинність як виклик глобалізації та загроза світовій безпеці: теоретичні основи дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Веселов М. Ю., Брик А. В., Мартиненко В. О. Проблеми кореляції регламентації журналістської діяльності із кримінальним процесуальним законодавством

Градовська М. О. Актуальні питання протидії корупції як напряму реалізації міграційної політики України

Коваль А. А. Аналіз сучасного стану дотримання прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Кудінов С. С. Сутність та перспективи інноваційного розвитку державної системи боротьби з тероризмом

Ламах Т. В. Сучасна практика проведення судових експертиз за кримінальними провадженнями про масові заворушення

Мусієнко О. Л., Григоренко А. О. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених службовими особами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С. Р. Взаємодія Ради ООН з прав людини з Верховним комісаром і Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини

Мадзігон Н. В. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів

Репецька О. І. Вплив політичної доктрини «Естрада» на міжнародно-правові норми визнання урядів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"