Прикарпатський юридичний вісник №2-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2-2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

П. Валко Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні, її система та види

Л. Г. Погорєлова Загальнотеоретичні аспекти правового регулювання забезпечення безпеки праці

Н. А. Сердюк Роль України в процесі консолідації нації

В. І. Сировацький Онтологічне обґрунтування темпорально-просторових складників державного примусу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. І. Байбак Питання нормативної регламентації обмежень правового статусу суддів в Україні

К. І. Барнич Реалізація права на свободу вираження: досвід окремих європейських країн

А. Б. Діхтярук Поняття та зміст конституційного права на вищу освіту

Г. Ю. Нечипорук Виконання пілотного рішення Європейського суду з прав людини в справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»: вжиття заходів загального характеру

Т. В. Поличко Соціальність та структуризація як властивість конституційних норм

Є. С. Савич Дуалістична природа конституційного права людини на звернення

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Е. Г. Бойченко, О. Р. Гофман Окремі проблеми правового регулювання адміністративно-господарських санкцій

Я. О. Левшина Види відповідальності арбітражного керуючого

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. І. Бондар До проблеми кадрового відбору на службу до правоохоронних органів

А. О. Давиденко До характеристики суб’єктів охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці

О. В. Карпушова Особливість роботи суддів у сучасній правовій демократичній державі

Б. Л. Корольчук Особливості трудової функції поліцейського

Д. Є. Кривенко Порівняльно-правовий аналіз медіації та страйку як способу вирішення трудових спорів

А. В. Попик Методи реалізації кадрової політики у системі правосуддя України

К. С. Рижеченко До проблеми визначення поняття «гарантії реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти»

О. П. Сорока Відшкодування моральної шкоди внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань: законодавство та практика

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Пінкевич Проблеми правового регулювання поводження з відходами в Україні та шляхи їх усунення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Є. В. Аблов Принципи адміністративного судочинства у справах, пов’язаних з проходженням публічної служби в Україні

О. В. Базан Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні

П. В. Вовк Цінності адміністративного судочинства в парадигмі правової держави

М. В. Коваль Європейський досвід організації діяльності митних адміністрацій та можливості його застосування в Україні

А. В. Крусян Судове адміністративне процесуальне право: до постановки питання про поняття та джерела

О. Г. Курчин Поняття компетенції органу місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності

О. С. Лавренікова Засади публічного адміністрування будівництва в Україні

О. О. Мамалуй Ознаки податкових відносин

Ж. М. Мельник-Томенко Принципи адміністративного судочинства: поняття та класифікація

І. В. Однолько Ґенеза появи та розвитку корупції в історичний період

М. В. Охендовський Виборче право як об’єкт національного та міжнародного правового регулювання

В. А. Пастушенко Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового статусу місцевих державних адміністрацій в Україні

А. А. Приходько Міжнародна ретроспектива розвитку стандартів протидії корупції

О. М. Рябець Публічне адміністрування діяльності юридичних компаній: аспекти категорійно-понятійного складника

С. П. Ткачук Зарубіжний досвід правового регулювання публічних закупівель

Л. Є. Хижня Адміністративна відповідальність юридичних осіб за вчинення правопорушень у сфері охорони довкілля

М. А. Шепель Способи вирішення адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. С. Вербієць Легалізація бурштину – крок вперед, два назад

Д. М. Кратко Оцінка доказів та обгрунтування висновків у кримінальному провадженні: правовий та гносеологічний аспект

О. М. Марейченко Суб’єктивна сторона бандитизму

О. Л. Макаренков Антикорупційна спрямованість трансформації публічно-правових інститутів впливу народу на парламент

В. М. Савицька Завідомість у кримінальному праві України як об’єкт наукового дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

В. А. Александрова Правова природа арешту майна у кримінальному процесі України

М. М. Коцур Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків у перші роки радянської влади та часи НЕП

С. Г. Кримчук Наукові підходи до розуміння поняття «повідомлення про підозру»

Г. А. Ніколайчук Проблемні аспекти діяльності прокурора в процесі судового розгляду

О. О. Посашков Формування методики розслідування втручань в діяльність судового експерта як перспективний напрям розвитку криміналістичної методики

А. В. Свінцицький Перспективи реформування інституту забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

С. Г. Скок Система норм про умисне вбивство у Кримінальному кодексі України

РЕЦЕНЗІЇ

Д. Г. Севрюков Рецензія на монографічне дослідження В. М. Андріїва, О. Л. Кучми, Л. М. Сіньової «Пенсійне забезпечення у солідарному рівні зальнообов’язкового державного страхування»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"