Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. М. Бабенко, О. О. Борисова, І. О. Шаповалова
Принципи права: поняття та класифікація

Г. А. Волошкевич
Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

В. В. Грицько
Юліан Романчук – віце-президент Віденського парламенту: деякі аспекти політичної діяльності (1883–1918 рр.)

Ю. Є. Ковний
Інтеркультуралістична концепція у правовій політиці держави

Kh. M. Markovych
Legal ideology: concept and meaning in modern conditions of the Ukrainian state functioning

В. М. Мельник
Патронат, клієнтела, федералізм: етрусько-малоазійська концепція походження головних понять римського публічного права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

С. О. Халюк
Організаційні повноваження Вищої ради правосуддя в Україні: поняття та види

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Веренкіотова
Здійснення цивільних прав: законодавчий аспект

Ю. С. Канарик
Порівняльно-правовий аналіз спадкових відносин в римському приватному праві та сучасному цивільному праві

Р. Б. Поляков
Правове регулювання конкурсного процесу Німеччини у XVIII столітті

І. С. Студенець
Концесія у сфері охорони здоров’я

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Я. Бойко
Значення дискреційних повноважень судді адміністративного суду у реалізації права на справедливий суд

М. С. Міхровська
Електронна публічна адміністрація в Україні

А. А. Шовкун
Місце та роль параюристів (громадських радників) в системі суб’єктів надання безоплатної правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Протидія організованої злочинності у фінансовій системі як загрози державній безпеці України

Ю. В. Луценко, М. М. Денисенко
Протидія злочинності в умовах воєнного стану: теоретико-правові проблеми

С. І. Спільник
Правові засади взаємодії Державної кримінально-виконавчої служби України з іншими суб’єктами протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Гірук
Психолого-криміналістична характеристика процесу формування показань малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Ю. Б. Комаринська
Значення систематизації слідової інформації у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством

О. П. Метелев
Окремі проблеми цифровізації у кримінальному процесі

О. С. Павлюк
Окремі аспекти розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із домашнім насильством

І. В. Пашинська, В. К. Жердєв
Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів

Р. С. Савченко, О. С. Ховпун
Особливості екстрадиційного арешту: практика Європейського суду з прав людини

О. О. Торбас, А. В. Чебанов
Особливості санкціонування контролю за вчиненням злочину щодо суддів та адвокатів

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Гуменюк
Природні багатства Української Далекосхідної Республіки

Х. М. Маркович
Громадські організації: ідеологічно-правовий вплив на громадянське суспільство

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Маєтний
Правові підстави для обмеження прав і основних свобод людини в умовах воєнного стану

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Держава як сторона у позовному провадженні

Р. О. Гаврік
Проблеми класифікації способів захисту сімейних прав та інтересів у сімейно-правовій доктрині

С. С. Журило, В. В. Владишевська
Захист прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану

S. V. Mazurenko
Legal regulation of contractual relations in architectural activity

Р. В. Пожоджук
До питання про поняття та ознаки споживчих відносин

ТРУДОВЕПРАВО,ПРАВОСОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

S. M. Voloshina
General principles of labor law of the European Union

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга
Правові аспекти використання земель рекреаційного призначення для туризму

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бойко
Вплив курсу економічного розвитку в пострадянських державах на специфіку побудови моделей нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в них (на прикладі Казахстану, Узбекистану та Литви)

О. О. Герасименко
Загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

Ю. П. Григорчак
Ознаки адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Д. О. Колодін, А. І. Веретільник
Права людини в цифрову епоху: проблеми теорії і практики

А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва
Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою

А. О. Riaboshapchenko, К. А. Zhebrovska
International legal regulation of information relations at the current stage of the development of the information sphere

В. О. Спасенко
Забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в адміністративному судочинстві

О. С. Чайка
Класифікація темпоральних характеристик судового адміністративного процесу при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі

О. О. Маслова
Щодо значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Г. Д. Борейко
Обмова підозрюваним/обвинуваченим завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом?

Л. Г. Остапчук, І. А. Смаль
До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу

Е. О. Скубак
Дієвість процесуальних гарантій сторін кримінального провадження після спливу строку досудового розслідування та форми його закінчення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Новосад
Теоретичні засади дослідження питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації

Є. Є. Фурса
Посвідчення консулом шлюбних договорів: співвідношення норм Закону України «Про міжнародне приватне право» та міжнародних договорів

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. С. Кобко-Одарій
Правовий менталітет молоді (на прикладі молоді українського народу)

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Методологія правових явищ в умовах сучасного правового дискурсу

В. О. Лепеха, В. Ю. Пряміцин
Свобода як цiннiсть права в умовах правового режиму воєнного стану

Я. В. Полєва, Є. В. Дергачов
Правовий нігілізм: теоретичний та практичний аспекти

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Шаульський
Проблеми локальної демократії України в контексті законодавчих ініціатив

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану

Ю. І. Башкірова
Визначення достовірності показань свідків у господарському судочинстві

Ю. С. Канарик
Особливості права користування чужими речами в Стародавньому Римі та його вплив на сучасне цивільне право України

М. М. Кириленко
Самозахист як неюрисдикційна форма захисту прав і законних інтересів міських рад у господарських відносинах

С. М. Лепех
Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг

Н. Б. Москалюк, В. М. Слома
Роль юридичних клінік у механізмі захисту прав людини

О. Г. Привиденцев
Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану

Д. С. Рябов
Дослідження правового статусу адвоката як внутрішнього суб’єкта, який здійснює юридичне обслуговування суб’єкта господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. М. Князькова
Напрями соціального захисту населення у зв’язку з військовою агресією Росії проти України

О. С. Ковальов
До питання трудової мобільності інтелектуального потенціалу України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга, І. В. Ігнатенко, Д. В. Федчишин
Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Л. Литвин
Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану

В. І. Палько
Актуальні проблеми видворення у системі заходів адміністративного примусу

І. Є. Підберезних
Сектор безпеки Литви як об’єкт адміністративно-правового регулювання

А. А. Чепіжко
Актуальні питання порядку видачі зброї в період дії воєнного стану проти збройної агресії Російської Федерації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Алієва
Вплив об’єктивних ознак неповаги до працівника правоохоронного органу на принципи криміналізації цього діяння

С. І. Бугера
До питання запобігання корупції та організованій злочинності у сфері економіки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Н. В. Копча
Проблемні аспекти призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

РЕЦЕНЗІЇ

С. О. Ковальчук
Рецензія на монографію І. В. Ракіпової «Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні України»

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва, Ю. О. Бобров, Д. Д. Іл’юк
Перспективи розвитку юридичної служби збройних сил України в контексті міжнародного досвіду організації діяльності військово-юридичних служб армій країн-членів НАТО

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Правова регламентація виправно-трудової системи в Українській РСР (1970–1990 рр.)

Г. Г. Дедурін
Правові засади державної політики Чехословаччини щодо неслов’янських національних меншин (1946–1948 рр.)

В. А. Санжаров
Оформлення системи церковного права в Західній Європі у XII столітті. Декрет Граціана

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Т. І. Бондар
Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства

С. А. Петреченко
Шляхи вдосконалення конституційного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у сфері виборчого права в Україні в умовах євроінтеграції

Б. М. Шамрай
Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. А. Лісний, В. Ф. Коваленко, Д. Л. Стрілко
Становлення правового нагляду за маржинальними операціями з цінними паперами в Україні

П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук
Право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в розподілі прибутку товариства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Антонюк
Сучасний етап децентралізації та нової територіальної організації влади

К. В. Бартащук
До питання адміністративно-правового забезпечення бюджетної безпеки України

А. І. Виноградова
До питання визначення сутності публічної служби у судах

Г. С. Гудкова
Регуляторна діяльність національного банку україни: особливості правового регулювання

Є. О. Жукова
Зовнішні та внутрішні види публічного адміністрування

S. I. Moskalenko, O. I. Moskalenko
Features of state regulation of social responsibility of business in the transport industry

В. В. Повидиш
Державне оборонне замовлення як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Л. Л. Савранчук
Сутність та місце адміністративної процедури в системі адміністративного права як центрального інституту галузі права

О. А. Сокуренко
Діяльність Пенсійного фонду України як основного органу публічної адміністрації у сфері пенсійного забезпечення

О. С. Чайка
Темпоральні характеристики у судовому адміністративному процесі як основа обчислення процесуальних строків при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

А. С. Ярошенко
Теоретико-правові питання взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. П. Ємельянов, В. Б. Харченко
Особливості законодавчої конструкції та визначення форми вини кримінальних правопорушень з похідними наслідками

Л. А. Коростельова
Розвиток кримінологічної методології в контексті обчислювальної соціальної науки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. І. Ревенко
Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції після прибуття на місце незаконного видобування вугілля

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. К. Канєнберг-Сандул, В. В. Форманюк
Особливості правового регулювання електронного управління в ЄС

А. В. Кісіль, І. В. Костенко
Особливості участі неповнолітніх в збройних конфліктах на сході Україні та за кордоном

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"