Прикарпатський юридичний вісник №2-3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. М. Єднак Історичний розвиток реформування системи правоохоронних органів в Україні (з давніх часів до утворення СРСР)

І. А. Куровська Розвиток доктрини верховенства права в історичній ретроспективі

О. Ю. Курцев Принцип унітаризму та система організації державної влади в Україні

О. А. Моргунов Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції

М. Г. Рожкова Історико-правові засади регулювання дошкільної освіти України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. С. Бакумов Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

А. Л. Деркач Особливості механізмів координації національних конституційних систем захисту прав людини

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

К. Р. Добкіна Становлення законодавства про участь прокурора у цивільному судочинстві (друга половина XVII – XIX століття)

В. Д. Мехеда Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка

І. О. Садовська Об’єкт оподаткування як підстава виникнення податкового обов’язку від здійснення адвокатської діяльності

Ю. В. Солошенко Кваліфікаційно-професійні вимоги до нотаріусів в Україні та США

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. К. Любимов Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні

Н. М. Обушенко До проблеми систематизації міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці

М. С. Райко Єдність і диференціація у правовому регулюванні оплати праці

Р. Т. Чернега Методологічні основи дослідження охорони праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. В. Дегтярьова Агропромисловий комплекс України як предмет адміністративно-правового регулювання

Г. С. Корнієнко Сучасні методи дослідження агробізнесу як правової категорії

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Білоус Історико-політичне тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: поняття, прийоми та правила

А. П. Богданов Адміністративно-правові засади публічного адміністрування у сфері земельних відносин в Україні

С. С. Богун Досвід країн Європи щодо реалізації правоохоронної функції митними органами та можливості його використання в контексті вдосконалення принципів реалізації правоохоронної функції ДМС України

О. М. Бондаренко До характеристики етапів вирішення податкового спору у адміністративному порядку

О. В. Брусакова Державне регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів в Україні

К. Л. Бугайчук Правові основи діяльності Національної поліції України

Л. Ю. Веселова Принципи права в методології адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки

Р. З. Голобутовський Характеристика повноважень суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади

М. А. Данилевський Сутність адміністративно-правових засад незалежності суддів в Україні

П. В. Євдокимов Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації України

С. В. Журавльов Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань та можливості його використання в Україні

А. В. Заболотний Щодо актуальності наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби

А. Л. Замахін Сутність і значення взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування

Д. О. Карбовський Методи адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних органів Національної поліції України

В. Ю. Квашин До проблеми визначення напрямів удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади забезпечення прав громадян в діяльності митних органів

П. О. Комірчий Особливі питання удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує публічну службу в правоохоронній сфері України

Д. О. Кошиков Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави

Д. В. Крилов Реєстраційні процедури у діяльності Державної податкової служби України

Н. В. Манжос Методи публічного адміністрування щодо запобігання та протидії домашнього насильства в Україні

П. П. Марин Загальна характеристика категорій адміністративних справ, пов’язаних з публічною службою

В. С. Нікіфоренко Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки

В. А. Писанець Теоретико-правовий зміст категорії «доброчесність» у сфері правоохоронної діяльності

С. В. Семіног Публічний інструментарій адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні

В. М. Тригубенко Місце та роль публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в Україні

Ю. М. Фролова Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права

Ю. Я. Чумак Щодо визначення змісту адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері земельних відносин

В. О. Шаповал Правові засади справляння туристичного збору в Україні

А. М. Шкляренко Юридична відповідальність як елемент правового статусу поліції охорони в Україні

Р. В. Щупаківський Юридичні особи публічного та приватного права як суб’єкти адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах Форми участі громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

О. В. Алексєєв Особливості правового регулювання проведення аудіо-, відеоконтролю місця підрозділами кримінальної поліції

В. В. Капустник Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

О. В. Коротюк Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Польщі

В. М. Купрієнко Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням у сфері діяльності кредитних спілок

А. С. Оксаніченко Питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є злісність

В. В. Рогальська Регламентація та реалізація права на інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, в контексті забезпечення справедливого судочинства: окремі аспекти

А. Ю. Стащак Законність як принцип оперативно-розшукової діяльності

С. Ю. Стратонов Предмет експертизи встановлення давності документу

Є. І. Усачов Правозастовчі та правоохоронні функції Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Є. Ю. Буждиганчук До питання типових слідчих ситуацій при розслідуванні сутенерства, вчиненого організованою групою

Р. В. Кифлюк Слідчі (розшукові) дії та запобіжні заходи під час розслідування насильства в сім’ї

С. М. Князєв Порядок взаємодії співробітника оперативного підрозділу та слідчого під час здійснення оперативно-розшукової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід

Л. О. Сімонцева Щодо питання запровадження альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту до кримінального процесу України

К. В. Шевцова Процесуальна діяльність прокурора на початку досудового розслідування

Д. О. Шумейко Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні

О. В. Юрченко Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Л. Колодчина Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи

В. В. Пацкан Міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у рамках міжнародних організацій

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"